Rim Duhovsko bdijenje 2006.: intervent Kika Argella


Intervent Kika Argüella, inicijatora Neokatekumenskog puta

Predragi oèe, hvala Vam na prigodi koja mi se daje da Vam uputim jednu rijeè. Slušali smo Psalam 146 u kojem smo pozvani hvaliti Boga jer „Gospodin obnavlja Jeruzalem´.

Jeruzalem je nadasve njegov Hram, obnavljan je od Zerubabela i Jošue, laika i sveenika. Prvo Mojsije i Aron, a potom Petar i Pavao: dva svjedoka o kojima govori Otkrivenje, mogli bismo rei: karizma i institucija. Karizma i institucija, kao sjedinjeni, su-bitni su poslanju Crkve, kao što je rekao papa Ivan Pavao II. na Duhove 1998. godine.   

 

Povezano sa slavljem Duhova, koje danas slavimo, papa Ivan Pavao II. je, na simpoziju biskupa Europe 1986. godine, govorei o nunosti obnove Crkve s novom evangelizacijom, rekao: „Kako bi se ostvarilo uèinkovito djelo evangelizacije, moramo se vratiti nadahnuu prvotnog apostolskog modela. Takav model, temeljan i primjerièan, razmatramo u Cenakulu: apostoli su ujedinjeni i ustrajni sa Marijom u oèekivanju dara Duha. Samo sa izlijevanjem Duha zapoèinje djelo evangelizacije.  Dar Duha je prvi izvor, prvi dah istinske evangelizacije. Potrebno je, stoga, zapoèeti evangelizaciju zazivajui Duha i taei gdje Duh puše (usp. Iv 3,8). Neki ukazatelji ovog puhanja Duha zasigurno su prisutni danas u Europi. Kako bi se pronašli, podrali i razvili, bit e potrebno ponekad ostaviti atrofirane sheme, kako bi se išlo tamo gdje zapoèinje ivot, gdje vidimo da se stvaraju novi plodovi ivota ´po Duhu´...´. 

 

Ovo je rekao biskupima Europe nakon što je govrio o uništenju obitelji i sekularizaciji Europe, tvrdei da je Duh Sveti ve dao odgovor. On daje odgovor: evo nas, Sveti Oèe, evo novih karizmi, novih stvarnosti koje Duh Sveti podie u pomo sveenicima, upama, biskupima, papi. „Gospodin obnavlja Jeruzalem´, Gospodin nastavlja obnavljati svoju Crkvu, kako kae Otkrivenje. Ali koliko je teško, Sveti Oèe, da institucije uvide da su potrebne karizmi! Evo, potrebno je da se primjeni ekleziologija Drugog vatikanskog koncila, ekleziologija zajedništva, Crkve kao tijela. Odluèujua je primjena Drugog vatikanskog koncila koja je hitna više nego ikad.  

 

Papa Ivan XXIII. U apostolskoj konstituciji „Humanae salutis´ (1961.), sa kojom je objavio poèetak Koncila, kae: „Crkva danas svjedoèi krizi koja je djelatna u svijetu. Dok je èovjeènstvo na preokretu novog doba, Crkvu oèekuju zadae ogromne teine i raširenosti, kao u najtragiènijim razdobljima njezine povijesti. Treba postaviti oivljujue i trajne energije evanelja suèelice modernom svijetu´. Papa Ivan XXIII. je prorokovao ono u što smo danas uronjeni, „preokret novog doba´, postmodernost, nihilistièki ateizam, apostazija Europe.

 

Otkrivenje kae da zaklani Jaganjac pobjeuje zvijer. Kako bi kršani postali ovaj jaganjac, potrebni su karizmi, novih crkvenih stvarnosti, pokreta i novih zajednica. Potrebni smo odrasle vjere i stoga je nuno otvoriti u upama kršansku inicijaciju. Zajednicu poput Svete Nazaretske Obitelji. Naš Gospodin Isus Krist, kako bi postao odrastao, bio je potreban obitelji, nazaretske obitelji. Mala kršanska zajednica spašava obitelj i obitelj spašava Crkvu. Evo poslanja Neokatekumenskog puta u Crki, u upama.

 

Završavam, Svetosti, s rijeèima da je Neokatekumenski put, zajedno sa mnogim drugima koji su danas prisutni na ovom trgu, znak ostvarenja ovog psalma: „Gospodin obnavlja Jeruzalem´. Gospodin obnavlja svoju Crkvu.

 

Nadam se da je ta èinjenica, ove divne veèeri Duhova 2006. godine, za Vas i za sve nas snaan znak nade i velike utjehe.