Porto S. Giorgio meðunarodna konvivencija povodom odobravanja Statuta Euharistija kojoj je predsjedao uzoriti kardinal Stanislaw Rylko


15. lipnja 2009. godine, kardinal Stanislaw Rylko, predsjednik Papinskog Vijea za laike, sudjelovao je na meunarodnoj konvivenciji Neokatekumenskog puta u Porto S. Giorgiu, odranoj povodom definitivnog odobrenja Statuta Neokatekumenskog puta, gdje je predsjedao na Euharistiji.

U nastavku donosimo tekst homilije izgovorene od kardinala tijekom liturgije.

´Ova Euharistija koju danas slavimo ima sasvim posebno obiljeje. Vi ste zapravo došli ovdje, u Porto S. Giorgio zbog ove Euharistije. Ova Euharistija uistinu saèinjava kamen temeljac Puta, zato ste danas došli ovdje zahvalti Gospodinu svi zajedno, zajedno sa Kikom, Carmen, ocem Marijom, zahvaliti Gospodinu za sve divote koje je uèinio s vama i sa mnogim, mnogim drugima poput vas, i koje sada èini. Uistinu je Gospodin velik.

Pjevali smo u pripjevu psalma: Dobar je Gospodin, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. Sjeamo se svih divota koje je Gospodin uèinio s Putem, poèevši od Palomeras Altasa, preko Borghetta Latina u Rimu, sve do 13. lipnja ove godine, kada je Crkva na sluben naèin rekla svoje ´da´ Putu. Da, bili su i drugi ´da´ ve prije, vrlo ugledni, od strane biskupa, od strane pape Pavla VI., od strane pape Ivana Pavla II., i od strane trenutnog pape Benedikta XVI.; ali ovaj èin 13. lipnja ima posebnu vanost jer predstavlja vidljivi peèat kojim Crkva daje svoje jamstvo da je Put vano sredstvo u slubi poslanja Crkve. Imamo na èemu zahvaliti Gospodinu, imamo na èemu zahvaliti Gospodinu. Ali vi znate da svaki dar, u povijesti spasenja, donosi za onoga koji ga prima jednu zadau, postaje jedan izazov. Gospodin je bio vjeran s vama. Sada oèekuje vaš odgovor, odgovor vjernosti i ljubavi.   

U svom nezaboravnom govoru novim zajednicama na trgu Sv. Petra iz 1998. godine, Sluga Boji Ivan Pavao II. rekao je svim ovim novim crkvenim stvarnostima: ´Danas se pred vama otvara nova etapa, etapa crkvene zrelosti´. I nastavio je: „To ne znaèi da su svi problemi riješeni, ve je to nadasve jedan izazov, put koji treba slijediti. Crkva oèekuje od vas zrele plodove zajedništva i evangelizacijskog zalaganja.´ Ove iste rijeèi, siguran sam, papa Ivan Pavao II. rekao bi danas vama: Zapoèinje u ivotu Puta nova etapa, ona crkvene zrelosti. To ne znaèi da e svi problemi nestati, da su nestali, ne: to je jedan izazov za vas. Crkva od vas oèekuje, tj. od cijelog Puta, zrele plodove zajedništva i evangelizacijskog zalaganja. Draga brao i sestre, velik je ovaj današnji dan, dan znaèajan za povijest Puta, dan koji nas poziva da se prisjetimo povijesti koju ste proivjeli, jer svi vi ovdje prisutni ste posebni svjedoci, i to ne samo misionarske geografije Puta. Zadivljujue je, kao što sam to imao prilike juèer, slušati Kika kako govori: prelazi, skaèe s jednog kontinenta na drugi, iz biskupije u biskupiju. Zadivljujua je stvar kako se ova stvarnost, ova karizma roena prije više od 40 godina u Španjolskoj, raširila, kako je eksplodirala u Crkvi. Predivno je. Danas je trenutak za ponovno prisjeanje povijesti Puta i vi ste osobiti svjedoci ove povijesti. Meu vama su osobe koje su pomagale Carmen i Kika od poèetka. Meu vama su osobe koje su ih pomagale kada je Put došao u Rim. Koliko je vano èesto se i zahvalno prisjeati, prisjeati povijesti Puta u kojoj su se ove divote ljubavi Boje oèitovale!

Sjeanje: imao sam priliku, prije tjedan dana, biti sa Kikom i sa nekom braom u Fuentesu. Slavili smo Euharistiju pored jedne napuštene crkve, na mjestu koje za stanovnike oblinje Segovie ne znaèi gotovo ništa. Ali je za Put, za njegovu povijest, vano: jer su upravo tamo, u Fuentesu, u toj napuštenoj crkvi , 60-ih godina Kiko i Carmen sa prvom braom po prvi puta slavili Pashalno bdijenje. Pogledajte kako se Gospodin slui razlièitim okolnostima, razlièitim mjestima, kako bi priopio osobama svoj plan. Karizma Puta bila je upotpunjena ve od poèetka, ali trebalo je vremena: sam Gospodin je birao naèine, vremena, kako bi priopio svo pedagoško bogatstvo, bogatsvo vjere koje je ova karizma donosila. Budite sigurni da Gospodin još nije rekao posljednju rijeè. Trebate biti pripremljeni na još mnoge divote koje je Gospodin pripravio za vas, a to zahtjeva stav poniznosti, zahtjeva stav paljivog slušanja Gospodina. Zbog toga ste dobro uèinili što ste zapoèeli ovu Euharistiju sa pjesmom upuenoj Gospi. Ona je Uèiteljica poniznosti, ona je Uèiteljica paljivog slušanja glasa Duha.

Draga brao i sestre, ovaj dekret odobrenja Statuta nije jedan cilj. Netko bi mogao pomisliti: „Ah, sada smo odobreni na definivan naèin, sada je vrijeme za malo usporiti Put, moda za odmoriti se.´ Evanelje koje smo slušali je jedna rijeè poput budilice, stavlja nas pred evangelizatorsku hitnost naših vremena. Isus, videi mnoštvo, saali se nad njim, jer su bili umorni i iznemogli, kao ovce bez pastira. Kada gledamo današnji svijet imamo isti osjeaj. Svijet koji nas okruuje je poput stada ovaca koje su umorne, iznemogle, zalutale, ne znaju zašto, ne znaju gdje. etva je ogromna, etva je velika, ali radnika je malo, kae Gospodin. Evo, ova Euharistija koju danas slavimo je kao veliki poziv za sve vas da uete sa svim srcem unutar ovog saaljenja Gospodina nad ovim svijetom današnjice, kako biste donijeli navještaj spasenja sa još veim zalaganjem, sa još veom hrabrošu!

Draga brao i sestre, ova Euharistija koju slavimo je Euharistija novog misionarskog poslanja Puta od strane Crkve, Crkva je ta koja vas šalje u svijet i ovoga se morate uvijek sjetiti. Nikada niste sami, Crkva je sa vama, ona vam jamèi svu svoju podršku, svoju snagu. Vi ste sredstva u rukama Krista i na slubu poslanja Crkve. Dakle, Euharistija misionarskog poslanja, Euharistija novog misionarskog poziva. U evanelju smo èuli kako Isus doziva k sebi Dvanaestoricu. Zove ih po imenu, svakoga gleda svojim pogledom. Tijekom ove Euharistije svatko od vas mora osjetiti Gospodinov pogled na sebi. Krist je onaj koji me izabire, koji me gleda, koji me šalje.´